• Anders og Bent Bro
 • Rie Rasmussen med band - Landet 2024
 • Theessink og Møller
 • Kristian Lilholt Trio
 • Mike Andersen & Jens Kristian Dam
 • MIDTi - Leverer levende musik
 • MIDTi - Leverer levende musik
 • Anders og Bent Bro

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Vedtægter
for

Musikforeningen MIDTi Hedensted

§ 1. Navn. Foreningens navn er Musikforeningen MIDTi Hedensted.

§ 2. Hjemsted. Foreningens hjemsted er Hedensted Kommune.

§ 3. Formål. Foreningens formål er almennyttigt og nonprofit at bidrage til kulturel udvikling ved med koncertarrangementer at opfylde et lokalt musikbehov og herigennem søge at udvide interessen for levende musik.

§ 4. Medlemskab. Medlemmer af foreningen er enkeltpersoner, som tilslutter sig foreningens formål, og som har betalt kontingent. 
Medlemsåret er regnskabsåret (se § 9).
I foreningen diskrimineres ikke på baggrund af alder, religion, køn eller seksuel orientering. Medlemskab er ingen betingelse for at deltage i foreningens arrangementer, idet der efter annoncering er offentlig adgang til foreningens ordinære koncerter.
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§ 5. Generalforsamling. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
Den årlige generalforsamling, der indkaldes med mindst 14 dages varsel via mail til medlemmerne, afholdes inden udgangen af oktober måned.
Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden med mindst følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af årsberetning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Budget for det kommende år
 5. Indkomne forslag
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant (se § 6)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt.

Foreningens revisor og revisorsuppleant vælges for to år ad gangen i ulige år. 
Genvalg til samtlige poster kan finde sted.
Forslag til dagsordenen skal ved navns underskrift være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Alle afgørelser på generalforsamlingen tages ved simpelt stemmeflertal (se dog § 11 og 12). Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemskab kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hvert medlem kan kun afgive én stemme.
Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller ved skriftlig begæring af mindst 1/3 af medlemmerne. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, senest 3 uger efter at evt.  begæringen er fremsat. Kun de punkter, der er anført i indkaldelsen til ekstraordinær generalforsamling kan optages til debat og beslutning.

§ 6. Bestyrelse. Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på mindst 5 og højest 7 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
I lige år vælges 3-4 medlemmer og en suppleant, i ulige år vælges 2-3 medlemmer og en suppleant. Rækkefølgen findes ved lodtrækning.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift.
Foreningen tegnes af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.
Afstemninger i bestyrelsen afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog skal mindst 3 medlemmer være fremmødt. Bestyrelseshvervet er ulønnet, dog kan nødvendige rejseudgifter og repræsentationsudgifter godtgøres.

§ 7. Samarbejde. Foreningen kan indtræde som et led i en større sammenslutning af musikforeninger. Bestyrelsen kan til fremme af foreningens formål sende en repræsentant til samvirkende musikforeningers fællesmøde.

§ 8. Kontingent og billetpriser. Kontingent og billetpriser m.v. til koncerter og andre arrangementer fastsættes af bestyrelsen.

§ 9. Regnskabsår. Foreningens regnskabsår er 1. august til 31. juli.
Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt. Underskrevet revisionsberetning tilstilles bestyrelsen.

§ 10. Hæftelse. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

§ 11. Vedtægtsændringer. Til vedtægtsændringer kræves, at 2/3 af medlemmerne stemmer for. I tilfælde, hvor generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor vedtægtsændringerne kan besluttes ved 2/3 af de fremmødte.

§ 12. Opløsning. Foreningens opløsning kan kun ske, hvis mindst 2/3 af medlemmerne stemmer for, og da efter samme regler som vedtægtsændringer - se § 11.
Foreningens eventuelle nettoformue skal i så fald udloddes til almennyttige formål, der ligger naturligt i forlængelse af foreningens formål, men som besluttes på den opløsende generalforsamling.

Gældende fra den 9. juli 2020